VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih), fyzických produktů, online kurzů, online programů, členství v klubu (dále vše souhrnně uváděno i jako „produkty“) a pro objednávku a poskytování workshopů a seminářů (dále též jen „vzdělávací akce“) přes webové rozhraní www.vyukazvesela.cz.Tento web provozuje Michal Bednář, IČ: 62323849. Kontaktní údaje najdete níže v čl. II VOP.
 2. Nákup e-booků, online kurzů, online programů, členství v klubu a fyzických produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP).
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než na webovém rozhraní nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte vzdělávací akci. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisujeme.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I.   Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II.  Důležité pojmy (definice
III. Objednávka a uzavření Smlouvy
IV. Cena produktů a vzdělávacích akcí a platba
V.   Dodací podmínky a storno podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
VII. Odstoupení od Smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX.  Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X.  Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

 1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):
  Poskytovatelem je: Michal Bednář
  IČ: 62323849
  Sídlo (i adresa pro doručování): Hradčanská 623, 742 85 Vřesina
  Poskytovatel je zapsaný v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy

  Adresa pro doručování elektronické pošty: skola@skolazvesela.cz
  Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

 2. KUPUJÍCÍ/KLIENT Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.vyukazvesela.cz uzavře s Poskytovatelem Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem je i ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.vyukazvesela.cz uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem může spotřebitel nebo podnikatel či nepodnikající právnická osoba (v našem případě zejména základní škola resp. její provozovatel). V dalším textu bude používáno společné označení „Klient“.
 3. SPOTŘEBITEL Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.vyukazvesela.cz vyplněním potřebných údajů Klientem). Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

 

 1. Klient objednává produkty i vzdělávací akce zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.
 2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB Na webovém rozhraní www.vyukazvesela.cz a případně na dalších webových stránkách, kam budete z www.vyukazvesela.cz při kliknutí na daný produkt nebo vzdělávací akci přesměrováni naleznete veškeré mé produkty i vzdělávací akce s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a vzdělávacích akcí uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinný uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, při objednávce na firmu/školu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci a vyberete způsob úhrady.
  a) Pokud produkt objednáváte pro využití ve škole a výuce a produkt tedy nebudete užívat jen pro své domácí účely, je pro vás určena multilicence, a proto při objednávce vyberte tuto volbu. Zákon o autorských právech vám neumožňuje e-produkty kopírovat a šířit bez této licence. E-produkt je z právního hlediska považován za software, a proto je jeho šíření na rozdíl od tištěné knihy nelegální. Multilicence vám nabízí neomezené šíření mých produktů mezi pracovníky školy (firmy) výhradně pro potřebu vaší školy, firmy, organizace a jejích žáků. V případě objednání e-produktů na ZUŠ, školu, firmu nebo učitelem bez multilicence bude objednávka automaticky stornována. Pokud kupující již pošle prodávajícímu platbu za produkt bez multilicence na účet, po domluvě mezi kupujícím a prodávajícím bude vystavena doplatková faktura na rozdíl ceny za multilicenci, nebo budou kupujícímu vráceny peníze (viz níže odstoupení od smlouvy). V případě, že kupující ještě fakturu bez multilicence neuhradil, vybere v objednávkovém formuláři možnost zakoupit produkt s multilicencí.
  b) Pro prodej fyzických produktů platí shodně ustanovení pro prodej digitálního obsahu, navíc je třeba v rámci objednávky uvést údaj o adrese doručení fyzického produktu (pokud se liší od fakturační adresy), zvolený způsob doručení (např. Česká pošta, s.p., Zásilkovna) a zvolený způsob platby (např. platba kartou, platba převodem, platba na dobírku).
  c) Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
  d) O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.
  e)V pochybnostech vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
  f) Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.
 1. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Cena produktů a vzdělávacích akcí a platba

 1. CENA PRODUKTŮ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. U jednotlivých položek produktů a u vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny vzdělávacích akcí zahrnují náklady spojené s realizací akce jako jsou: náklady na lektora, pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění a občerstvení, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. U pobytových kurzů ceny zahrnují také náklady na ubytování a stravování, pokud není uvedeno jinak. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a služeb (tj. vzdělávacích akcí) nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním. Pouze v případě individuálně uzpůsobených vzdělávacích akcí na míru klientovi budou Klientovi účtovány náklady na dopravu lektora a jeho čas strávený na cestě do místa určeného Klientem a u fyzických produktů je účtováno poštovné v částce uvedené na webovém rozhraní.
 2. Sjednanou kupní cenou či cenou za účast na vzdělávací akci (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či akce v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři) s výjimkou těch případů, kde je cena sjednávána individuálně dle předchozího odstavce. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinný vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat či účast na vzdělávací akci umožnit, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinný vám produkt dodat nebo účast na vzdělávací akci umožnit až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.
  4. ZPŮSOB ÚHRADY Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ThePay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay s.r.o.
  Využít můžete těchto možností plateb:
  – online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
  – rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
  – bankovním převodem na základě faktury
  Platba je jednorázová nebo rozdělená na splátky dle podmínek uvedených u jednotlivých produktů. Cena produktu se liší dle zvolené splatnosti, jednorázová úhrada je cenově zvýhodněna. Závazek uhradit celou cenu produktu vzniká okamžikem uzavření smlouvy bez ohledu na to, zda kupující produkt či službu nebo jejich část nevyčerpá (např. ukončí účast v průběhu online kurzu).
  Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
  Za členství v klubu je strháván pravidelný členský poplatek, jehož výše je uvedena v objednávkovém formuláři. Po odeslání formuláře přesměruje klienta na další stránku podle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a zaslaným e-mailem s dokladem o úhradě. V případě neúspěšné úhrady je klient informován zprávou zobrazenou na platební stránce a e-mailem. Platební metody jsou napojeny na platební bránu ThePay, která poskytuje technologii bezpečného zpracování online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví se zadávají pomocí šifrovaného kanálu společnosti ThePay. Poplatek za klub je strháván z karty jako pravidelná platba každých 30 dní nebo opakovaná platba každý rok (v případě úhrady celkové roční platby). Ukončení členství a zrušení automatické platby může klient po domluvené lhůtě (min. 6 měsíců) ukončit zasláním žádosti na e-mail bejamis.r.o@seznam.cz. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek se nebude nadále z platební karty strhávat.
  5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 10 dnů od vystavení zálohové faktury. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě i přímo v zálohové faktuře. V případě objednání vzdělávací akce musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději pracovní den před konáním akce byla připsána na náš bankovní účet. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavím a na mail uvedený v objednávce zašlu jako doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.
  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. 

A.  Dodací podmínky produktů (e-booků, fyzických produktů, online kurzů, online programů, členství v klubu)

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi online kurzu, online programu nebo vstupu do členské sekce/klubu vám po uhrazení kupní ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce.
  Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (ebook) dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou mailovou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.
  Při koupi fyzického produktu bude zásilka zaslána na vámi zvolenou adresu prostřednictvím České pošty, s.p. nebo Zásilkovnou s.r.o.
 1. DODACÍ LHŮTA Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a na zvoleném produktu.
  E-book: je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude e-book dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude e-book dodán obratem po provedení platby.
  Pokud zakoupíte tištěný materiál, bude zásilka odeslána do 7 pracovních dnů po připsání kupní ceny na náš bankovní účet.
  U online kurzu budou po zaplacení kupní ceny přístupové údaje dodány a kurz zpřístupněn v konkrétní pevně stanovený den. U online kurzu bude obsah zpřístupňován postupně, dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce/nástěnce kurzu tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity a návaznosti v procesu vzdělávání.
  U online programu, členství v klubu bude přístup dodán obratem po připsání kupní ceny na můj bankovní účet. Celý obsah online programu/klubu bude zpřístupněn naráz a přístup umožněn na konkrétní časové období uvedené v popisu produktu a objednávce. Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatele ze smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
  3. NÁKLADY NA DOPRAVU S ohledem na charakter produktů vznikají náklady na dopravu pouze u tištěného materiálu, a to ve výši poštovného účtovaného Českou poštou, s.p. nebo Zásilkovnou s.r.o. Konkrétní výše je uvedena na webovém rozhraní a v objednávkovém formuláři.
  4. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, u tištěného materiálu zkontrolujte, zda není poškozený nebo nejsou zjevné tiskové vady (typu chybějící stránky) a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
  5. Digitální obsah (online kurz, online program, e-book, členství v klubu) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

B. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Klienta vyrozumět. Závazky mezi Klientem a Poskytovatelem tím nejsou dotčeny, Poskytovatel odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nízkém zájmu či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas informuji.
 2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA Na kurz je možné na místo klienta vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Klient zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě s lektorem a v případě, že je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné.
 3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez vědomí a písemného souhlasu lektora vedoucího akci jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel a lektor vedoucí akci berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.
 4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání akce.
 5. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: Klienti jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Poskytovatel nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Klienta vyloučit z účasti na akci či její části v případě, že klient nerespektoval tyto všeobecné obchodní podmínky a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení klienta z akce či její části nemá klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.
 6. STORNO PODMÍNKY V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na straně Poskytovatele a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata. Jako Klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu školení a zrušíte účast nejpozději 5 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, vám bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná.
 7. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na vzdělávací akci odesláním objednávky a zaplacením sjednané ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na naši mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v Základních údajích o mně. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet, AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE

 1. Digitální obsah (ebooky, online kurz, online program, členství v kubu) zasílám pouze vám, jako Klientovi, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu v online kurzu a v členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET Pokud si zakoupíte on-line kurz, online program nebo členství v klubu, obdržíte pak přístupové údaje přímo pro zpřístupnění digitálního obsahu až po úhradě kupní ceny, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Klient se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněn po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem rovněž oprávněn po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.
 4. Digitální obsah (e-booky, on-line kurzy, online programy, členství v klubu) je chráněn autorským právem, jedná se o autorská díla podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.). Zakoupením digitálního obsahu získáváte právo jej používat pro svoji osobní potřebu. V případě, že zakoupíte variantu pro školy a obdobné vzdělávací subjekty, získáváte právo užít digitální obsah pro vnitřní potřebu školy, tj. pro učitele školy, nikoli již pro žáky a jejich rodiče. Jakékoli další užití digitálního obsahu je možné pouze s mým výslovným souhlasem (§12 odst. 1 autorského zákona). V rámci tzv. volného užití dle § 30 autorského zákona (tj. užití, ke kterému nepotřebujete náš souhlas) může učitel obsah e-booku využít při vyučování v odůvodněné míře a v rozsahu odpovídajícím danému účelu vyučování, vždy s uvedením autora a názvu díla. Části digitálního obsahu tak lze užít při výuce, dát v průběhu výuky žákům k dispozici, nikoli však již předat žákům nebo jejich rodičům i k užívání mimo vyučovací hodiny. Jinak by se jednalo o nezákonné užití díla (digitálního obsahu) dle § 40 autorského zákona. Nezákonným užitím je také zveřejnění díla na webových stránkách školy nebo webových stránkách vyučujících nebo jakýchkoli jiných webových stránkách. Nezákonným užitím je i případ, kdy byste digitální obsah dali volně ke stažení a dalšímu šíření nebo jej sami dále šířili třetím osobám. Porušení autorských práv může být i trestným činem podle § 270 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb. v platném znění). Pokud budete chtít dalším osobám umožnit užití digitálního obsahu, učiňte to, prosím, pouze zasláním odkazu na mé webové stránky nebo předáním kontaktu na mě.

VII.

Odstoupení od Smlouvy

1.E-BOOKY A ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání e-booku anebo on-line kurzu. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. U e-booku a online kurzů však dávám všem Kupujícím možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 14 dnů od dodání e-booku anebo on-line kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na bednarm@seznam.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP.  Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Při odstoupení od Kupní smlouvy jsem oprávněna vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do on-line kurzu.

2.ONLINE PROGRAM A ČLENSTVÍ V KLUBUPodle § 1829 odst. 1 NOZ má obecně Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l NOZ lze ovšem tuto možnost u digitálního obsahu vyloučit. Digitální obsah je automatizovaně dodáván obratem po provedení úhrady objednávky (a tím získáte k celému obsahu plný přístup). Pokud si některý z online programu a klubu na webovém rozhraní objednáte, vyjadřujete odesláním objednávky svůj souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím výše uvedené 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. A pokud je na základě tohoto vašeho souhlasu digitální obsah dodán během 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy, nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l) NOZ).

 1. FYZICKÉ PRODUKTY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání fyzického produktu. Pokud se rozhodnete možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na skola@skolazvesela.cz nebo odesláno poštou na mou adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
  Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě fyzického produktu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy mi tento produkt předejte nebo zašlete zpět na adresu uvedenou v čl. II. VOP. Při zasílání zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zásilku na dobírku. Náklady na vrácení nesete sami. Produkt zašlete nepoškozený a neopotřebovaný. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li mi produkt vrácený poškozený, opotřebený, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny (poštovného) a tedy v takovém případě bych vám vrátil pouze rozdíl mezi kupní cenou (poštovným) a částkou odpovídající vzniklé újmě.
  4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy nebo využití garance u produktů vám vrátím peníze, které jsem od vás přijal jako platbu za produkt. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
  5. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, jsem oprávněný od Smlouvy odstoupit, odstoupení lze učinit i e-mailem zaslaným na váš e-mail uvedený v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržel před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
  6. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.
  7. Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou workshopu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
 4. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte emailem na adrese bejamis.r.o@seznam.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
 5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese skola@skolazvesela.cz
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. “Mimosoudní řešení sporů
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/…odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 20.12. 2022